ناشران
زبان متن کامل
مرتب سازی:


از 103
صاحب امتیاز: (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research
نشانی: تهران، خيابان انقلاب، نبش خيابان صفي عليشاه، دانشکده توانبخشي، گروه شنوايي شناسي
تلفن: (021) 77621188
تارگاه: avr.tums.ac.ir
صاحب امتیاز: آفاق الحضاره الاسلاميه
نشانی: تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي
تلفن: (021) 88053934
تارگاه: ihcs.ac.ir
صاحب امتیاز: اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي)
نشانی: تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دفتر مجله
تلفن: 04116374511
تارگاه: www.iaut.ac.ir
صاحب امتیاز: آفاق و امنيت
نشانی: دانشگاه جامع امام حسين (ع)
تلفن: (021)77105797
تارگاه: http://journals.ihu.ac.ir/
صاحب امتیاز: مهندسي عمران و محيط زيست (دانشكده فني)
نشانی: ايران، تبريز، دانشگاه تبريز، دانشكده فني مهندسي عمران، دفتر نشريه
تلفن: 04113363377
تارگاه: CEEJ.TABRIZU.AC.IR
صاحب امتیاز: آب و فاضلاب
نشانی: اصفهان، خيابان 22 بهمن، ضلع شمالي مجتمع اداري اميرکبير
تلفن: 03116643264
تارگاه: www.wwjournal.ir
صاحب امتیاز: آمايش جغرافيايي فضا
نشانی: ايران، گرگان، خيابان بهشتي، دانشگاه گلستان، كدپستي: 1574949138
تلفن: (017) 32322813
تارگاه: gps.gu.ac.ir
اساس (فنی و مهندسی)   (فصلنامه)
صاحب امتیاز: اساس
نشانی: تهران، خيابان انقلاب، خيابان شهيد عباس موسوي، شماره 27، طبقه دوم، اتاق 225
تلفن: 02188826470
تارگاه:
استقلال (فنی و مهندسی)   (دو فصلنامه)
صاحب امتیاز: استقلال
نشانی: اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دفتر نشريه استقلال
تلفن: 03113912877،03113912878
تارگاه: journals.iut.ac.ir/pmagazine.php?magazine=eje
صاحب امتیاز: اميركبير مهندسي عمران و محيط زيست (اميركبير)
نشانی: تهران، خيابان حافظ، دانشگاه صنعتي اميركبير،
تلفن: 02164542656،02166491123
تارگاه: www.autjournal.com